Garantier

 

Våra fordon ska vara tillförlitliga och fungera felfritt i många år framöver, så länge som service och rekommenderat underhåll sköts. 

Promenadscootrar har 1 års garanti på siliconbatterier, motor, styrenhet och laddare i övrigt gäller reklamationsrätt enligt svensk lag, se länk till konsumentverket 

Fordon från Viarelli har 2 års garanti.  

Fordon från Drax och Kymco har 2 års garanti, förlängd motorgaranti till 5 år vid användande av motorolja från Midland. Se villkor för garanti här

Garantierna gäller enbart om underhållet och service sköts enligt serviceboken hos en auktoriserad verkstad. För att garantin ska gälla så ska den vara privatägd och köras under normala förhållanden, för fordon som används kommersiellt finns begränsningar i garantin.

 Normal förslitning och delar som betraktas som förbrukningsmaterial som exempelvis glödlampor, strömbrytare, däck och drivrem omfattas inte av garantin.

Det är av stor vikt att du kontrollerar varan och att allt fungerar innan du tar fordonet i bruk. Skulle fel eller brister såsom fraktskador och fabrikationsfel upptäckas, skall detta omgående anmälas till oss via [email protected].

 

  

Tillämplighet, körsträcka och giltighetstid
1.1 Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument (för att användas för enskilt bruk) av i nyskick serietillverkade fordon.

1.1  Garantin gäller max 6000 km eller enligt föreskriven tid vid uppvisande av korrekt ifylld garanti-/servicebok.

1.2  Försäljning och ägarbyte skall registreras på nätet av återförsäljaren och som kund erhålls användarmanual samt checklistan vid fordonsleverans.

Service och förvaringsvillkor
2.1  Service enligt föreskrifter och korrekt vinterförvaring skall göras fortlöpande för att garantin skall gälla.

3 Bedömning av fel
3.1 Fel utgörs enligt fackmässig bedömning av avvikelser från normalstandard eller standard som följer av § 16-21 konsumentköplagen.

3.2 Som fel betraktas inte justeringar och serviceåtgärder som kan erfordras efter leveransen.

4 Undantag från garantiansvar
4.1 Wheelking förbehåller sig rätten att vägra utföra avgiftsfri garantiåtgärd om begärd dokumentation ej kan presenteras eller om informationen är ofullständig.

4.2 Wheelking undantar sig ansvar för garantier om kunden under följande omständigheter
a) Skada beroende på eftersatt periodiskt underhåll/service, t.ex. kontrollerat fryspunkten i kylvätskan, (om motorn är vätskekyld), tillsett att det alltid finns tillräckligt med olja i oljetanken även om varningslampan inte lyser etc.
b) Skada som beror på reparation, justering eller underhåll som gjorts enligt andra metoder än det tillverkaren föreskriver.
c) All skada beroende på “hård” eller onormal körning så som trimmat fordon eller terrängkörning eller om fordonet används i tävlingssammanhang som produkten ej är avsedd för.
d) Alla skador beroende på användning utöver vad tillverkaren avser som normal användning som t.ex. överlastning, dålig körskicklighet och körning under onormala förhållanden.
e) Alla skador eller följdfel som uppstått då förorenat eller felaktigt bränsle använts
f) Alla skador när man inte använt originaldelar vid reparation eller tillbehör som ej är original eller olja, smörjmedel som ej är av den kvalité som tillverkaren specificerar.
g) All skada som beror på ändring av fordonet såsom “trimning”
h) All skada som är tidsberoende (normal blekning av färgade ytor, dekaler som ev. lossnar, oxidation av kromade eller målade ytor), samt användning av felaktigt rengöringsmedel eller vaxer.
i) Alla skador som beror på avvikande användning från vad som sägs i instruktionsboken.
j) Extrema väderfenomen som påverkar prestanda/funktion hos produkten eller produktens utseende.
k) Utbytesdelar. Delar som har normal förslitning såsom tändstift, kedjor eller förslitningsdelar i variatorn, luftrenare, bromsbelägg, bromsskivor, kopplingsskivor, variatordelar, glödlampor, batterier, säkringar, gummidelar, drivremmar, däck eller slangar, oljor, bränslefilter, variatorvikter, kylvätska.
l) Skada beroende på felaktig förvaring och transport.
m) Skada beroende på reparation, underhåll, justering som utförs av annan än  någon av våra auktoriserade verkstäder/återförsäljare.
n) Skada beroende på yttre omständigheter utanför tillverkarens kontroll såsom naturkatastrofer, brand, trafikolycka, stöld etc.
o) All skada beroende på olja eller rök, kemikaliska produkter, fågelspillning eller liknande yttre omständigheter.
p) Fordonets garanti gäller endast vid korrekt ifylld service-/garantibok med stämplar för service vid rätt intervall.
q) Servicen skall vara gjord hos en av våra auktoriserade återförsäljare för giltig garanti
r) Garantitiden för yrkesmässigt bruk, dvs ej enskilt bruk är 6 månader.
s) I den händelse fordonet trimmats eller förändrats från original bortfaller all rätt  till garantianspråk.
t) I den händelse vinterförvaring ej skett enligt vår 10 punkts vinterförvaring så bortfaller all rätt till garantianspråk.
u) Om fordonet varit utsatt för djurangrepp på sladdar, slangar och dylikt.

5 Garantin gäller inte följande skador till kostnad eller utlägg
5.1 Kostnader för service och underhåll.

5.2 Ingen kostnad för inspektion före leverans till konsument.

5.3 Inga kostnader för att korrigera tidigare felaktigheter eller med dålig kvalitet utfört arbete.

5.4 Tillfälliga eller tillkommande kostnader för att reklamera såsom kostnader för bogsering, transporter, kommunikationer, hotell eller måltider.

5.5 Ej heller kostnader för uteblivna arbetsinkomster, bilhyror eller släphyror ersätts.

6 Reklamation
6.1 Om köparen vill påtala fel skall auktoriserad serviceverkstad underrättas om detta inom skälig tid, normalt senast 10 dagar efter det att felet upptäckts.

6.2 Följdfel eller övriga skador som uppstår för att man inte åtgärdat ett fel inom rimlig tid kommer inte att ersättas.

7 Avhjälpande av fel
7.1 Wheelking bestämmer den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel på fordonet, avhjälpandet skall ske inom skälig tid efter reklamationen.

8 Vinterförvaring enligt dessa tio punkter; för att garantin skall gälla
8.1 Innan du ställer undan fordonet, tvätta noggrant och se till att få bort avlagringar från t.ex. asfalt, lövträd, salt m.m. som kan skada lack och andra ytor på fordonet.

8.2 Tag ur batteriet och förvara det i rumstemperatur. Se också till att underhållsladda batteriet minst en gång varannan månad med en s.k. smartladdare annars kan batteriet ta skada eller frysa sönder.

8.3 Töm bensintanken och förgasaren från kvarvarande bensin då bensin åldras och kan ta upp fukt.

8.4 Om fordonet är vätskekylt, kontrollera fryspunkten eller byt till ny vätska med rätt blandning.

8.5 Håll behållaren för tvåtaktsolja full med rätt typ av olja för att undvika kondensbildning.

8.6 Konservera motorn genom att skruva ur tändstiftet och hälla i 10-15 ml konserveringsolja. Dra sedan runt motorn ett par varv så att oljan går runt i motorn.

8.7 Töm motorn på olja (motorolja och/eller växellådsolja) och ersätt med ny för att undvika avlagringar från den gamla oljan.

8.8 Smörj in metalldelar på fordonet med rostskyddande medel. Fråga din lokala återförsäljare om lämpligt medel. Observera att vissa medel kan skada lack och andra ytor på fordonet.

8.9 Täck över fordonet som skydd mot yttre påverkan från t.ex. sol, smuts och annat som kan skada fordonet.

8.10 Se till att fordonet inte står med för lite luft i däcken. En rekommendation är att fordonet står uppallat så att däcken inte är i kontakt med underlaget. Däcken kan bli deformerade eller spricka.

    

1 Garantibestämmelser

1.1  Motorgarantin skyddar dig mot fel på motorn som kan härledas till fabrikations- eller ursprungsfel. 

1.2  För att garantin ska gälla ska fordonet ha servats regelbundet. 

2 Garantiernas omfattning

2.1  Garantin gäller i 2 år räknat från inköpsdatum.

2.2  Garantin omfattar inre motordelar så som vevaxel, lager, ventiler och ventilstyrningar (exklusive inslipning och justering), ventillyftare, ventilbrygga, vipparmar, oljepump, oljepumpsdrev, vevstake, kolv, kolvbult, kolvringar, bussningar, kamaxel, kamkedja, kamdrev, transmissionsdrev och transmissionslager.

3 Garantiernas undantag

3.1  Motorgarantin omfattar inte yttre komponenter som t.ex. förgasare, insugningsrör, avgassystem, kickpedal och växelförare.

3.2  Garantin omfattar inte el-komponenter som t.ex. elsystem, tändspole, batteri, CDI-box, statorplatta och startmotor.

3.3  Motorgarantin omfattar inte slitagedelar som t.ex. variatorrem, kedja, kedjedrev, variator, gaswire och bränsleledningar.

3.4  Garantin omfattar inte oxid eller rost på motordelar eller fel som orsakats av användande av felaktigt, gammalt eller förorenat bränsle.

3.5  Garantin gäller inte för fel som orsakats av bristfälligt underhåll, trimning, vårdslös körning eller andra fel som orsakats av oaktsamhet eller vanvård.